Selamat Datang di penadiksi.com | *Mohon maaf jika terjadi plagiat/copy karya kalian oleh penulis di web ini, segera laporkan ke penadiksishop@gmail.com karena kami bergerak dalam pengembangan penulis, baik untuk pemula atau profesional dan keterbatasan kami dalam penelusuran terkait karya, kami ucapkan Mohon Maaf🙏*

Sufyan bin Uyainah (Ilmunya Hijaz)

Nasab

    Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran, Maimun al-Hilali, Abu Muhammad al-Kufi’. Ia lahir di Kufah namun pindah dan tinggal di Mekkah.  Ayahnya Uyainah bin Abi Imran. Sufyan sempat bertemu dengan 87 tabi’in dan mendengar hadis dari 70 diantaranya.

Kehidupan

    Sufyan bin Uyainah adalah seorang yang terpercaya, ahli fiqh dan seorang hafidz. Ia pindah dari Kufah ke Mekkah dan menetap. Ia mengajar hadis dan Al- Qur’an. Sampai wafatnya disana. Imam Syafi’i berkata, “Kalau saja tidak ada Malik dan Sufyan, niscaya hilang ilmu Hijaz. 

Guru dan Murid

    Tercatat banyak sekali guru – guru Sufyan bin Uyainah, diantaranya, Abdul Malik bin Umair, Abi Ishak, Ziad bin Alaqah, al-Aswad bin Qais, Ishak bin Abdullah bin Abi Thalhah, Israil Abi Musa, Ismail bin Abi Khalid, Ismail bin Umayyah, Ayyub bin Musa, Yazid bin Abi Burdah, Ja’far as-Shadiq, Humaid at-Thawil, Humaid bin Qais al-A’raji, Zakaria bin Abi Zaidah, Zaid bin Aslam, Salim Abi Nadhr, Abi Hazm bin Dinar, Sulaiman at-Taimi, Sulaiman al-Ahwal, Suhail, Shalih bin Kaisan, Shafwan bin Sulaim, Dhamrah bin Said, Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Thawus, Abdullah bin Abi Husain dan lain sebagainya.
    Adapun murid – muridnya, seperti al-A’masy, Ibnu Juraizi, Syu’bah, Tsaurah, Mis’ar, Hammad bin Zaid, Ibnu Mubarak, Qais bin Rabi’, Abu Muawiyah, Waki’, Mu’tamir bin Sulaiman, Yahya bin Abi Zaidah, Muhammad bin Idris as-Syafi’i, Abdullah bin Wahb, Yahya al-Qaththan, Ibnu Mahdi, Abu Usamah, Abu Nuaim, Yahya bin Ma’in dan lainnya.

Wafatnya

    Sufyan bin Uyainah dilahirkan pada tahun 107 hijriah.  Adapun wafatnya, menelusuri riwayat al-Waqadi dan Ibnu umar, Ibnu Uyainah meninggal pada hari sabtu, awal bulan rajab, tahun 198 hijriah.  Pada umur 91 tahun. 

Baca Juga : Penakluk Konstantinopel, Sultan Muhammad Al - Fatih

Penilaian Ulama Terhadap Sufyan bin Uyainah

    Penilaian ulama kepada Sufyan bin Uyainah, seperti al-Ajly menilainya tsiqah.  Imam Syafi’i berkata, “Kalau saja tidak ada Malik dan Sufyan, maka ilmu akan pergi dari Hijaz.”  Menurut Yahya bin Ma’in, menilai Sufyan dengan redaksi atsbat an – nas.  Banyak keterangan tentang keutamaan Sufyan bin Uyainah, sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa, riwayat yang berasal dari Ibnu Uyainah adalah shahih dan bisa dipertanggung jawabkan.

Diberdayakan oleh Blogger.
close